خدمات و امکانات سامانه

عضویت در سامانه

صدور کارت با امکان دسترسی به رزومه فردی در سطح کشور

بیمه

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارورز

امکانات مالی

استفاده از تسهیلات بانکی

احراز هویت

بررسی مدارک و احراز هویت کاربران سامانه با امنیت بالا

تبلیغات

تبلیغات رایگان واحدهای متقاضی و کارورزان

پروفایل

صدور رزومه استاندارد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه